Djúpivogur
A A

Sveitarstjórn

10. mars 2016

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps: Fundargerð 10.03.2016

21. fundur 2010-2014

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps fimmtudaginn 10. mars 2016 kl. 15:00. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Andrés Skúlason, Rán Freysdóttir, Þorbjörg Sandholt, Kári Snær Valtingojer og Sóley Dögg Birgisdóttir. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson sveitarsstjóri, sem ritaði fundargerð. Andrés stjórnaði fundi.
Fundarstjóri óskaði eftir að liður 1 o), fundargerð ferða- og menningarmálanefndar, dags. 9. mars yrði tekinn á dagskrá. Samþykkt samhljóða.

Dagskrá:


1. Fundargerðir

a) Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 29. janúar 2016. Lögð fram til kynningar
b) Heilbrigðisnefnd Austurlands, dags. 10. febrúar 2016. Lögð fram til kynningar.
c) Stjórn SSA, dags. 11. febrúar 2016. Lögð fram til kynningar.
d) Stjórn Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, dags. 12. febrúar 2016.
Lögð fram til kynningar.
e) Stjórn SSA, dags. 16. febrúar 2016. Lögð fram til kynningar.
f) Fræðslu- og tómstundanefnd, dags. 18. febrúar 2016. Lögð fram til kynningar.
g) Stjórn Héraðsskjalasafns Austfirðinga, dags. 18. febrúar 2016. Farið er fram á hækkun framlaga frá aðildarsveitarfélögum safnsins þar sem launahækkanir hafi verið vanáætlaðar í fjárhagsáætlun fyrir árið 2016. Ný fjárhagsáætlun fyrir árið gerir ráð fyrir því að laun og launatengd gjöld hækki um 1,5 millj. Rekstarframlög þurfi því að hækka úr 20 milljónum í 22 milljónir að teknu tillit til forsendna framlaganna. Sveitarstjórn samþykkir að verða við erindinu með fyrirvara um að önnur aðildarsveitarfélög samþykki að verða við því fyrir sitt leyti fyrir 1. apríl n.k. Að öðru leyti lögð fram til kynningar.
h) Stjórn Samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum, dags. 19. febrúar 2016.
Lögð fram til kynningar.
i) Framkvæmdastjórn Skólaskrifstofu Austurlands, dags. 24. febrúar 2016.
Lögð fram til kynningar.
j) Fundur sveitarstjóra um ljósleiðaravæðingu, dags. 24. febrúar.
Lögð fram til kynningar.
k) Stjórn Hafnasambands Íslands, dags. 24. febrúar 2016. Lögð fram til kynningar.
l) Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 26. febrúar 2016.
Lögð fram til kynningar.
m) Landbúnaðarnefnd, dags. 3. mars 2016.
Ekki er gert ráð fyrir að veita meira fjármagni til refa- og minkaveiða en tilgreint er í fjárhagsáætlun. Liður 1, Refa og minkaveiði, breytingar á samningi og reglum um grenjaleit og refaveiðar með meiri áherslu á grenjavinnslu, staðfestur.
Liður 2, upprekstur á Búlandsdal, staðfestur. Sveitarstjóra falið að ganga frá samningi þess efnis. Að öðru leyti lögð fram til kynningar.
n) Skipulags-, framkvæmda- og umhverfisnefnd, dags. 8. mars 2016.
Liður 2, Svæðisskipulag Austurland, tilnefning Andrésar Skúlasonar sem fulltrúa í starfshóp fyrir hönd Djúpavogshrepps, staðfestur.
Liður 3, Kerhamrar í landi Múla 1 – ósk um breytingu á aðalskipulagi, staðfestur.
Liður 4, Fiskeldi Austfjarða – varðar umsókn um stöðuleyfi vegna fóðurstöðva í landi Urðarteigs við Berufjörð, staðfestur. Að öðru leyti lögð fram til kynningar.
o) Ferða- og menningarmálanefnd, dags. 9. mars 2016. Lögð fram til kynningar.

2. Erindi og bréf

a) Austurbrú, þjónustusamningur við sveitarfélög vegna 2016, dags. 8. febrúar 2016. Lagt fram til kynningar.
b) Heimili og skóli, ályktun um niðurskurð í leik- og grunnskólum, dags. 11. febrúar 2016. Lagt fram til kynningar.
c) Heilbrigðiseftirlit Austurlands, svæðisáætlanir um meðferð úrgangs, dags. 12. febrúar 2016. Lagt fram til kynningar.
d) Félagsmálanefnd, gjaldskrá heimaþjónustu, dags. 16. febrúar 2016. Lagt fram til kynningar.
e) Skólastjóri Djúpavogsskóla, Læsisstefna Djúpavogsskóla, dags. 17. febrúar 2016. Lagt fram til kynningar.
f) Stjórn SSA, tilnefning fulltrúa í starfshóp um svæðisskipulag á Austurlandi. Þegar staðfest að Andrés Skúlason verður fulltrúi sveitarfélagsins í starfshópnum.
g) Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, fjárhagsáætlun 2016-2019, dags. 29. febrúar 2016. Sveitarstjóra falið að svara erindinu í samráði við endurskoðendur sveitarfélagsins.

3. Innkaupareglur
Innkaupareglur sveitarfélagsins frá 2011 teknar til yfirferðar og endurskoðunar.
Nýjar innnkaupareglur sem taka gildi 10. mars 2016 samþykktar.

4. Kerhamrar – Breyting á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020
Sveitarstjórn Djúpavogshrepps samþykkir framlagða breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020 er tekur til breyttrar landnotkunar á lóðinni Kerhömrum í landi Múla.
Breytingin felst í að lóðinni Kerhömrum er breytt úr íbúðarhúsalóð í lóð fyrir verslun og þjónustu. Jafnframt er afmörkun lóðarinnar breytt til samræmis við hnitasetningu frá mars 2016.
Í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020 segir að stefnt sé að eflingu ferðaþjónustu á svæðinu, svo sem með samvinnu sveitarfélags, ferðaþjónustuaðila og íbúa. Að mati sveitarstjórnar Djúpavogshrepps er þessi tillaga að breytingu á aðalskipulagi til þess fallin að styrkja innviði ferðaþjónustunnar á svæðinu og byggð í fámennri sveit. Þar sem svæðið hefur í áratugi verið nýtt til samkomuhalds eru tilteknir innviðir fyrir hendi t.d. rúmt bílastæði og gott aðgengi og að mati sveitarstjórnar hentar lóðin Kerhamrar því vel til þeirrar uppbyggingar sem fyrirhuguð er.
Til að sporna við neikvæðum umhverfisáhrifum leggur sveitarstjórn á það ríka áherslu að fyrirhuguð uppbygging ferðaþjónustu fari fram í eins mikilli sátt við umhverfið og frekast er unnt og frágangur sé í fullu samræmi við gildandi lög og reglugerðir.
Sveitarstjórn Djúpavogshrepps telur ekki ástæðu til að ætla að breytt landnotkun muni hafa eða sé líkleg til að hafa mikil áhrif á umhverfi og samfélag. Sveitarstjórn telur því að hér sé um óverulega breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020 að ræða sbr. 2 mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að senda tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020 dags. 10. mars 2016 til staðfestingar Skipulagsstofnunar og auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda sbr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt er sveitarstjóra falið að auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar, sbr. 2. mgr. 32. gr. sömu laga.

5. Staðan á húsnæðismarkaði á Djúpavogi
Ljóst er að mikill skortur er á hvort tveggja íbúðar- og skrifstofuhúsnæði á Djúpavogi. Sveitarstjórn er sammála um að miklu skipti að leita allra leiða til að bregðast við stöðunni. Samþykkt að stofna 3 manna starfshóp til að kortleggja ástandið og koma með tillögur til úrbóta eigi síðar en 1. júní. Í starfshópnum sitja Kári Snær Valtingojer, Þorbjörg Sandholt auk Andrésar Skúlasonar oddvita.

6. Skýrsla um ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla og áhrif þess á byggðafestu
Lögð fram til kynningar.

7. Flutningur þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga
Skýrsla unnin af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands lögð fram til kynningar.

8. Húsnæðismál Djúpavogsskóla
Þorbjörg Sandholt vék af fundi. Sigurjón Stefánsson kom til fundar. Undir þessum lið voru lögð fram gögn sem starfshópur um húsnæðismál Djúpavogssskóla hefur tekið saman auk fundargerða hópsins frá 25. febrúar og 3. mars. Sóley Dögg Birgisdóttir formaður gerði grein fyrir tillögum hópsins sem mælir með eftirfarandi:
1. Horfið verði frá því að flytja 5 ára börnin í grunnskólann í haust.
2. Aldrei verði fleiri en 37 börn í leikskólanum og allt kapp lagt á að fá dagforeldra til starfa sem lausn fyrir þá sem ekki fá leikskólapláss.
3. Heildstæð áætlun, sem byggir á þarfagreiningu hópsins, um framtíðarlausn í húsnæðismálum Djúpavogsskóla verði klár í lok árs, þar sem öll starfsemi skólans verði komin í eigið húsnæði og gert ráð fyrir 3. deild leikskólans.
4. Þarfagreiningin verði send til fagaðila til úrvinnslu.
Sveitarstjórn samþykkir framlagðar tillögur hópsins. Sveitarstjóra falið að leita tilboða í úrvinnslu á þeim með það að markmiði að í lok árs liggi fyrir endanleg áætlun um framtíðarskipan húsnæðismála Djúpavogssskóla sem hægt verður að taka tillit til við gerð næstu fjárhagsáætlunar. Við úrvinnsluna verði þess gætt að hvort tveggja, það húsnæði sem nú þegar hýsir skólastarfið og/eða nýbygging geti verið hluti af lausn á húsnæðisvanda skólans til framtíðar. Þorbjörg mætir aftur til fundar. Sigurjón Stefánsson vék af fundi.

9. Samþykkt um byggingarleyfisgjöld
Afgreiðslu frestað til næsta fundar.

10. Ljósleiðaravæðing Djúpavogshrepps
Sveitarstjóri lagði fram tilboð sem borist hafa í vinnu við gerð útboðsgagna vegna lagnar ljósleiðara í dreifbýli við Berufjörð. Samþykkt að fela Mannviti að vinna útboðsgögn samkvæmt tilboði. Samþykkt jafnframt að fresta frekari ákvörðunum um framkvæmdina þar til endanlegar reglur um úthlutun 2016 liggja fyrir frá hendi fjárveitingavaldsins.

11. Skýrsla sveitarstjóra
a) Sveitarstjóri gerði grein fyrir fyrirhuguðum breytingum innanhús í Geysi. Stefnt er að því að Minjavörður Austurlands og starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar verði í fundarherbergi á annari hæð og að skrifstofa sveitarstjóra flytji aftur niður.
b) Sveitarstjóri gerði grein fyrir fundi sem hann átti með Petur Petersen sendiherra Færeyja á Íslandi 2. mars.
c) Sveitarstjóri gerði grein fyrir stöðu framkvæmda við nýjar flotbryggjur í Djúpavogshöfn. Hafist hefur verið handa við rif á gömlu bryggjunni og gerir verkáætlun ráð fyrir að þeirri vinnu ásamd dýpkun verði lokið eigi síðar en 6. apríl. Nýjum flotbryggjum verður þá komið fyrir.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 18:40.

Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Gauti Jóhannesson, fundarritari.

11.03.2016