Djúpivogur
A A

Sveitarstjórn

24. nóvember 2011

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps:  Fundargerð  24.11.2011

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps fimmtudaginn. 24. nóvember 2011  kl. 15:00. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Andrés Skúlason, Albert Jensson, Sóley Birgisdóttir, Sigurður Ágúst Jónsson og  Þórdís Sigurðardóttir. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri. Andrés stjórnaði fundi.

Dagskrá: 

1.  Fjárhagsáætlun 2012; fjárhagsleg málefni, málefni stofnana o. fl.

a)  Gjaldskrár 2012.  Fyrirliggjandi tillögur bornar upp og samþykktar samhljóða.
     Vegna fasteignagjaldaálagningar 2012 gilda eftirtaldar ákvarðanir:

 1. Fasteignaskattur A                                     0,625%          
 2. Fasteignaskattur B                                     1,32%
 3. Fasteignaskattur C                                     1,65%
 4. Holræsagjald A                                           0,25%
 5. Holræsagjald B                                           0,25%
 6. Holræsagj. dreifbýli                                     7.500 kr.
 7. Vatnsgjald A                                               0,35%
 8. Vatnsgjald B                                               0,35%
 9. Aukavatnskattur                                          35,90 kr./ m³.
 10. Sorphirðugjald                                             14.000 kr. pr. íbúð
 11. Sorpeyðingargjald                                        12.500 kr. pr. íbúð
 12. Lóðaleiga                                                   1 % (af fasteignamati lóðar)
 13. Fjöldi gjalddaga                                           6 

 

Gjaldskrárákvarðanir í heild liggja fyrir í skjali, sem undirritað var á fundinum og birt verður á heimasíðu sveitarfélagsins.

b)  Reglur um afslátt á fasteignagjöldum til elli- og örorkulífeyrisþegan árið 2012. Reglurnar staðfestar og undirritaðar. Þær verða sendar til kynningar samhliða tilkynningu um álagningu fasteignagjalda og munu auk þess verða aðgengnilegar á heimasíðu sveitarfélagsins.
c)  Eignabreytingar og framkvæmdir 2012. Fyrirliggjandi skjal borið undir atkvæði. Það samþ. samhljóða og undirritað á fundinum.
d)  Erindi um styrki o.fl. til afgreiðslu. Fyrirliggjandi skjal borið upp, lið fyrir lið. Það síðan undirritað af sveitarstjórn.
e)  Fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps 2012. Síðari umræða. Fyrirliggjandi gögn kynnt. Helstu niðurstöðutölur eru (þús. kr.):  

*  Skatttekjur A-hluta .........................................                                  180.765

*  Fjármagnsgjöld aðalsjóðs..................................                                  9.362

*  Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs, jákvæð.................                                  23.111

*  Rekstrarniðurstaða A-hluta, jákvæð ...................                                  24.673

*  Samantekinn rekstur A- og B- hluti ...................                                  39.869

*  Fjármagnsliðir samtals A og B hluti (nettó) .........                                  33.363

*  Afskriftir A og B hluti ........................................                                 24.984

*  Eignir .............................................................                                 630.613

*  Langtímaskuldir og skuldbindingar....................                                  376.712

*  Skammtímaskuldir og næsta árs afborganir.......                                  117.371

*  Skuldir og skuldbindingar samtals....................                                  494.082

*  Eigið fé í árslok 2012 .....................................                                  136.531

*  Veltufé frá rekstri áætlað ................................                                   72.689

*  Fjárfestingar varanl. rekstrarfjárm. (nettó) ........                                   22.240

 

Áætluð rekstarniðurstaða A – og B hluta er skv. framanrituðu jákvæð um 39.869.þ.
Sveitarstjórn er sammála um að áfram verði lögð megináhersla á að standa vörð um þá grunnþjónustu sem byggð hefur verið upp í sveitarfélaginu á síðast liðnum árum.  Sveitarstjórn er sömuleiðis  sammála um að gætt verði áframhaldandi hagræðingar og aðhalds í rekstri á öllum sviðum auk þess sem kannaðir verði frekari kostir að losa um eignir sem ekki koma við lögbundin verkefni.   
Unnið verður áfram að ýmsum viðhaldsverkefnum eins og kostur er, en stærri framkvæmdum verður haldið  í lágmarki.  Sveitarstjórn hefur engu að síður tekið ákvörðun um að ráðast í gatnagerð á árinu 2012 og leggur í því sambandi áherslu á að lagt verði slitlag á Brekku og Hlíð og öðrum frágangi verði lokið við þær götur. Þá verði sömuleiðis kannað hvort svigrúm verður til að ganga með sama hætti frá götunni við Hraun, en þar þurfa jarðvegskipti einnig að koma til.  Þá er stefnt að því að halda áfram uppbyggingu á Faktorshúsinu eins og verið hefur, en sú framvinda tekur að hluta mið af hve mikil mótframlög kunna að berast.  Unnið er að hugmyndum um breytingu á húsnæði Helgafells í þjónustuíbúðir  fyrir eldri borgara. Frekari ákvarðanir verða teknar um framvindu þess verkefnisins þegar afgreiðsla af hálfu íbúðalánasjóðs liggur fyrir. Áfram verður unnið að hönnun á nýju Ríkarðssafni í samstarfi við Teiknistofu GJ og Ólöfu og Ásdísi Ríkarðsdætur.  
Sveitarstjórn lítur björtum augum fram á veginn ekki síst í ljósi jákvæðrar íbúaþróunar þar sem kraftmikið ungt fjölskyldufólk hefur verið að fjárfesta og setjast að á Djúpavogi í auknum mæli á síðustu árum enda hlutfall ungra barna hér  það hæsta í fjórðungnum.       Þótt enn sé brýnt að bæta úr þá hefur atvinnuleysi farið minnkandi m.a. með aðgerðum og verkefnum sem sveitarfélagið hefur haft forgöngu um og hafa skráðir atvinnulausir á svæðinu ekki verið jafn fáir í mörg herrans ár. 

Sveitarstjórn er sammála að með margvíslegum hagræðingaraðgerðum, auk þess að nýta ýmis sóknarfæri á síðustu misserum hafi umtalsverður árangur náðst í rekstri sveitarfélagsins, ekki síst ef litið er til þess erfiða umhverfis sem sveitarfélög almennt hafa búið við á síðustu árum. 

Áætlunin borin undir atkvæði. samþ. samhlj. Að því búnu var áætlunin undirrituð af sveitarstjórn og sveitarstjóra.

2.  Sala eigna. 

a)  (Hér vék AJ af fundi.) Komið hefur tilboð í fasteignina Kerhamra sem auglýst var til sölu samkv. ákvörðun sveitarstjórnar dags. 20. okt. Sveitarstjórn samþykkir að gera gagntilboð. 
b)  Sveitarstjóri gerði grein fyrir stöðu mála varðandi sölu bræðslunnar og greindi frá að nokkrar fyrirspurnir hafa borist.

3.  Erindi og bréf.

a)  Stígamót. ódags. Beiðni um styrk til Stígamóta fyrir árið 2012. Styrkbeiðni hafnað.
b)  Skólastjórafélag Austurlands 3. nóv.  Símenntunarsjóðir leik- og grunnskóla á Austurlandi. Sveitarstjórn Djúpavogshrepps mun hér eftir sem hingað til styðja við endurmenntunarstefnu Djúpavogsskóla í samráði við stjórnendur og annað starfsfólk.
c)  Umhverfisráðuneytið 3. nóv.  Lagt fram til kynningar.
d)  Snorraverkefnið 7. nóv.  Umsókn um styrk vegna Snorraverkefnis.  Styrkbeiðni hafnað.
e)  Velferðarvaktin 14. nóv.  Lagt fram til kynningar.
f)  Skúli Andrésson 15. nóv.  Umsókn um styrk til stuttmyndagerðar. (Undir þessum lið vék Andrés af fundi og Albert tók við fundarstjórn.)  Ákvörðun frestað til næsta fundar.
g)  Bæjarráð Fjarðabyggðar 16. nóv.  Málefni Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands. Lagt fram til kynningar.
h)  Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna 17. nóv. Umsókn um styrk vegna eldvarnaátaks. Styrkbeiðni hafnað.

4.  Breytingar á stofnsamningi Héraðsskjalasafns Austfirðinga

a)  Sveitarstjóri kynnti nýjan og endurbættan stofnsamning fyrir Héraðsskjalasafn Austurlands.  Eftir nokkrar umræður staðfesti sveitarstjórn nýjan stofnsamning fyrir sitt leyti.

5.  Fundargerðir.

a) Heilbrigðiseftirlit Austurlands 28. okt.  Lögð fram til kynningar.

 

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 17:55.

Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.

Gauti Jóhannesson, fundarritari.

25.11.2011

10. nóvember 2011

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps:  Fundargerð  10.11.2011
17. fundur  2010-2014
Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps fimmtud. 10. nóv. 2011 kl. 16:00. Fundarstaður: Geysir.
Mættir voru: Andrés Skúlason, Albert Jensson, Sóley Birgisdóttir, Þórdís Sigurðardóttir og Irene Meslo. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri. Andrés Skúlason stjórnaði fundi.
Dagskrá: 
1. Fjárhagsáætlun 2012, fyrri umræða; fjárhagsleg málefni, málefni stofnana o. fl.
a) Ákvörðun um útsvarsprósentu 2012. Heimild til hámarksútsvars er 14,48%.  Samþykkt samhljóða að nýta hámarksheimild vegna ársins 2012.
b) Gjaldskrár 2012 til fyrri umræðu. Fyrir fundinum lá skjal með tillögum forstöðumanna um gjaldskrár og fleira vegna ársins 2012. Eftir umfjöllun var endanlegum frágangi vísað til síðari umræðu. 
c) Eignabreytingar og framkvæmdir 2012. Fyrir fundinum lágu upplýsingar um áformaðar framkvæmdir 2012 eins og þær voru settar fram í 3ja ára áætlun fyrir 2012-2014. Einnig lagði sveitarstjóri fram vinnuskjal vegna ársins 2012. Að lokinni umfjöllun var málinu vísað til síðari umræðu. 
d) Styrkbeiðnir o.fl. v. ársins 2012. Ekki liggur fyrir endanleg samantekt en hún verður tekin fyrir og afgreidd fyrir afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2012. 
e) Útkomuspá vegna ársins 2011. Sveitarstjóri kynnti skjal unnið af honum og Guðlaugi Erlingssyni KPMG með hliðsjón af fyrirliggjandi uppl. í bókhaldi sveitarfélagsins.
f) Drög að rekstrarútkomu Djúpavogshr. 2012. Sveitarstjóri kynnti fyrirliggjandi gögn.      
g) Fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps 2012. Fyrri umræða. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum er gert ráð fyrir að rekstarniðurstaða verði jákvæð sem nemur 39 m.kr.  
Til að ná tilvitn. rekstarniðurstöðu  þarf m.a. sala á eignum og frekari hagræðingaraðgerðir  í rekstri að ganga eftir.  Áformaður er vinnufundur með forstöðumönnum stofnana milli umræðna í sveitarstjórn. Leitað verður leiða til hagræðingar og farið yfir tekjuspá og útgjöld 2012.  Að lokinni umfjöllun var samþ. að vísa áætluninni til síðari umræðu 24. nóv. kl. 15:00.
2. Erindi og bréf.
a) Náttúruverndarsamtök Austurlands.  Ódags. NAUST skorar á landeigendur og sveitarfélög á Suðaustur og Austurlandi að fjarlægja gamlar girðingar og girðingaflækjur sem liggja á víðavangi.  Að þessu tilefni óskar sveitarstjórn eftir því að landeigendur í Djúpavogshreppi skoði sínar landareignir með tilliti til þessa erindis. 
b) Brunavarnir á Austurlandi 18. okt.  Tillaga slökkviliðsstjóra að viðhaldi á slökkvistöð.  Tillagan samþykkt samhljóða.
c) Umhverfisráðuneytið 20. okt. Breytingar á lögum um mat á umhverfisáhrifum.  Lagt fram til kynningar.
d) Umhverfisstofnun 21. okt. Tilnefning fulltrúa í vatnasvæðanefnd.  Sveitarstjórn felur sveitarstjóra í samráði við oddvita að tilnefna fulltrúa fyrir tilskilinn tíma. 
e) Skipulagsstofnun 25. okt. Landsskipulagsstefna 2012-2014.  Lagt fram til kynningar.
f) Húsafriðunarnefnd 25. okt. Lagt fram til kynningar, frekari afgreiðslu vísað til næsta fundar.   
g) Sjávarútvegsráðuneytið 26. okt. Auglýsing umsóknar um byggðakvóta fiskveiðiársins 2011/2012.  Sveitarstjórn staðfestir umsókn um byggðakvóta 2011/2012 sem sveitarstjóri sendi ráðuneytinu 2. nóv. 2011.
h) Atvinnuþróunarsjóður 27. okt.  Framtíð Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands.  Sveitarstjórn staðfestir að hún mun hér eftir sem hingað til standa við skyldur sínar gagnvart sjóðnum sbr. 5. grein laga Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands sem og að standa skil á greiðslum á þeim gjalddögum sem stjórn sjóðsins ákveður.
i) Eldri borgarar á Djúpavogi 30. okt.  Ferðastyrkur til eldri borgara í Djúpavogshreppi.  Sveitarstjórn samþykkir sambærilegan styrk til Félags eldri borgara og undanfarin ár, kr. 80.000.
3. Fundargerðir
a) Hafnasamband Íslands, dags. 19. ágúst.  Lögð fram til kynningar
b) Hafnasamband Íslands, dags. 7. okt.  Lögð fram til kynningar
c) Stjórn Samtaka sveitarfélaga á Austurlandi, dags. 18. okt.  Lögð fram til kynningar 
d) Héraðsskjalasafn Austurlands, dags. 26. okt.  Lögð fram til kynningar.
e) Skipulags-, byggingar- og umhverfisnefnd, dags. 9. nóv.  Lögð fram til kynningar.
4. Ákvörðun um sölu eigna.  Sveitarstjóri gerði grein fyrir stöðu mála varðandi sölu eigna sbr. ákvarðanir sveitarstjórnar á fundi dags. 20. okt. 2011.  Sveitarstjórn er sammála um að auglýsa bræðsluna til sölu að hluta eða öllu leyti.  Sveitarstjóra falið að ganga frá málinu í samráði við fasteignasölu. 
Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 18:40.
Fundargerðin, sem færð var í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Gauti Jóhannesson, fundarritari.

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps:  Fundargerð  10.11.2011
17. fundur  2010-2014

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps fimmtud. 10. nóv. 2011 kl. 16:00. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Andrés Skúlason, Albert Jensson, Sóley Birgisdóttir, Þórdís Sigurðardóttir og Irene Meslo. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri.
Andrés Skúlason stjórnaði fundi.

Dagskrá: 

1. Fjárhagsáætlun 2012, fyrri umræða; fjárhagsleg málefni, málefni stofnana o. fl.
a) Ákvörðun um útsvarsprósentu 2012. Heimild til hámarksútsvars er 14,48%.  Samþykkt samhljóða að nýta hámarksheimild vegna ársins 2012.
b) Gjaldskrár 2012 til fyrri umræðu. Fyrir fundinum lá skjal með tillögum forstöðumanna um gjaldskrár og fleira vegna ársins 2012. Eftir umfjöllun var endanlegum frágangi vísað til síðari umræðu. 
c) Eignabreytingar og framkvæmdir 2012. Fyrir fundinum lágu upplýsingar um áformaðar framkvæmdir 2012 eins og þær voru settar fram í 3ja ára áætlun fyrir 2012-2014. Einnig lagði sveitarstjóri fram vinnuskjal vegna ársins 2012. Að lokinni umfjöllun var málinu vísað til síðari umræðu. 
d) Styrkbeiðnir o.fl. v. ársins 2012. Ekki liggur fyrir endanleg samantekt en hún verður tekin fyrir og afgreidd fyrir afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2012. 
e) Útkomuspá vegna ársins 2011. Sveitarstjóri kynnti skjal unnið af honum og Guðlaugi Erlingssyni KPMG með hliðsjón af fyrirliggjandi uppl. í bókhaldi sveitarfélagsins.
f) Drög að rekstrarútkomu Djúpavogshr. 2012. Sveitarstjóri kynnti fyrirliggjandi gögn.      
g) Fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps 2012. Fyrri umræða. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum er gert ráð fyrir að rekstarniðurstaða verði jákvæð sem nemur 39 m.kr.  Til að ná tilvitn. rekstarniðurstöðu  þarf m.a. sala á eignum og frekari hagræðingaraðgerðir  í rekstri að ganga eftir.  Áformaður er vinnufundur með forstöðumönnum stofnana milli umræðna í sveitarstjórn. Leitað verður leiða til hagræðingar og farið yfir tekjuspá og útgjöld 2012.  Að lokinni umfjöllun var samþ. að vísa áætluninni til síðari umræðu 24. nóv. kl. 15:00.

2. Erindi og bréf.
a) Náttúruverndarsamtök Austurlands.  Ódags. NAUST skorar á landeigendur og sveitarfélög á Suðaustur og Austurlandi að fjarlægja gamlar girðingar og girðingaflækjur sem liggja á víðavangi.  Að þessu tilefni óskar sveitarstjórn eftir því að landeigendur í Djúpavogshreppi skoði sínar landareignir með tilliti til þessa erindis. 
b) Brunavarnir á Austurlandi 18. okt.  Tillaga slökkviliðsstjóra að viðhaldi á slökkvistöð.  Tillagan samþykkt samhljóða.
c) Umhverfisráðuneytið 20. okt. Breytingar á lögum um mat á umhverfisáhrifum.  Lagt fram til kynningar.
d) Umhverfisstofnun 21. okt. Tilnefning fulltrúa í vatnasvæðanefnd.  Sveitarstjórn felur sveitarstjóra í samráði við oddvita að tilnefna fulltrúa fyrir tilskilinn tíma. 
e) Skipulagsstofnun 25. okt. Landsskipulagsstefna 2012-2014.  Lagt fram til kynningar.
f) Húsafriðunarnefnd 25. okt. Lagt fram til kynningar, frekari afgreiðslu vísað til næsta fundar.   
g) Sjávarútvegsráðuneytið 26. okt. Auglýsing umsóknar um byggðakvóta fiskveiðiársins 2011/2012.  Sveitarstjórn staðfestir umsókn um byggðakvóta 2011/2012 sem sveitarstjóri sendi ráðuneytinu 2. nóv. 2011.
h) Atvinnuþróunarsjóður 27. okt.  Framtíð Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands.  Sveitarstjórn staðfestir að hún mun hér eftir sem hingað til standa við skyldur sínar gagnvart sjóðnum sbr. 5. grein laga Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands sem og að standa skil á greiðslum á þeim gjalddögum sem stjórn sjóðsins ákveður.
i) Eldri borgarar á Djúpavogi 30. okt.  Ferðastyrkur til eldri borgara í Djúpavogshreppi.  Sveitarstjórn samþykkir sambærilegan styrk til Félags eldri borgara og undanfarin ár, kr. 80.000.

3. Fundargerðir
a) Hafnasamband Íslands, dags. 19. ágúst.  Lögð fram til kynningar.
b) Hafnasamband Íslands, dags. 7. okt.  Lögð fram til kynningar.
c) Stjórn Samtaka sveitarfélaga á Austurlandi, dags. 18. okt.  Lögð fram til kynningar. 
d) Héraðsskjalasafn Austurlands, dags. 26. okt.  Lögð fram til kynningar.
e) Skipulags-, byggingar- og umhverfisnefnd, dags. 9. nóv.  Lögð fram til kynningar.

4. Ákvörðun um sölu eigna  
Sveitarstjóri gerði grein fyrir stöðu mála varðandi sölu eigna sbr. ákvarðanir sveitarstjórnar á fundi dags. 20. okt. 2011.  Sveitarstjórn er sammála um að auglýsa bræðsluna til sölu að hluta eða öllu leyti.  Sveitarstjóra falið að ganga frá málinu í samráði við fasteignasölu. 

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 18:40.
Fundargerðin, sem færð var í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.

Gauti Jóhannesson, fundarritari.

11.11.2011