Djúpivogur
A A

Sveitarstjórn

22. desember 2009

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps:  Fundargerð  22. 12. 2009

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps þriðjud. 22. des. 2009 kl. 17:00. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Sigurður Ágúst Jónsson, Guðmundur Valur Gunnarsson, Andrés Skúlason, Albert Jensson og  Klara Bjarnadóttir. Einnig sat fundinn Bj. Hafþór Guðmundsson, sveitarstjóri. Andrés stjórnaði fundi.

 

Dagskrá:

1.    Fjárhagsáætlun 2010; fjárhagsleg málefni, málefni stofnana o. fl.

a)    Mál, sem frestað var á fundi 15. des. 2009:
I.    Bændur græða landið. Fyrir fundinum lágu upplýsingar frá Landgræðslu Ríkisins um einstaka þátttakendur og eftir atvikum verkefni sem í gangi eru. Fram kemur að heildargreiðsla 2010 yrði um kr. 35.000.- og magn áburðar 13.2 tonn og 100 kg af fræi. Heildarkostnaður pr. tonn er því 2.650. Stærsti þáttakandi í verkefninu kaupir 3 tonn. Samþykkt samhljóða að styðja áfram við verkefnið en oddvita jafnframt falið að rita Landgræðslunni bréf með fyrirspurn vegna eins landgræðsluverkefnis í sveitarfélaginu.  
II.    Erindi Eðvalds Smára og Ólafs Áka Ragnarssona. Vegna fundar fulltrúa sveitarstjórnar með framangreindum tilboðsgjöfum vegna landsspildu í Hamarsfirði.

b)    Gjaldskrár 2010.  Fyrirliggjandi tillögur bornar upp. Þær samþykktar samhljóða.
Vegna fasteignagjaldaálagningar 2010 gilda eftirtaldar ákvarðanir:
I.    Fasteignaskattur A     0,625%    
II.    Fasteignaskattur B    1,32%
III.    Fasteignaskattur C    1,65%
IV.    Holræsagjald A        0,25%
V.    Holræsagjald B        0,25%
VI.    Holræsagj. dreifbýli        7.500 kr.
VII.    Vatnsgjald A        0,35%
VIII.    Vatnsgjald B        0,35%
IX.    Aukavatnskattur         31,82 kr./ m³.
X.    Sorphirðugjald            12.500 kr. pr. íbúð
XI.    Sorpeyðingargjald        12.500 kr. pr. íbúð
XII.    Sorphirðugjald fyrirt.        Ákveðið í janúar 2010.
XIII.    Lóðaleiga             1 % (af fasteignamati lóðar)
XIV.    Fjöldi gjalddaga            6.  

Gjaldskrárákvarðanir í heild liggja fyrir í skjali, sem undirritað var á fundinum og birt verður á heimasíðu sveitarfélagsins.
    
c)    Reglur um afslátt á fasteignagjöldum til elli- og örorkulífeyrisþegan árið 2010. Reglurnar staðfestar og undirritaðar. Þær verða sendar til kynningar samhliða tilkynningu um fasteignafjaldaálagningu og munu auk þess verða aðgengnilegar á heimasíðu sveitarfélagsins.
d)    Eignabreytingar og framkvæmdir 2010. Fyrirliggjandi skjal borið undir atkvæði. Það samþ. samhljóða og undirritað á fundinum.
e)    Viðhaldsáætlun eignasjóðs og stofnana lögð fram og samþ. samhljóða.
f)    Erindi um styrki o.fl. til afgreiðslu. Fyrirliggjandi skjal borið upp, lið fyrir lið. Það síðan undirritað af sveitarstjórn.
g)    Fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps 2010. Síðari umræða. Fyrirliggjandi gögn kynnt. Helztu niðurstöðutölur eru (þús. kr.):    

*    Skatttekjur A-hluta .........................................         229.600
*    Fjármagnsgjöld aðalsjóðs....................................        15.627
*    Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs, neikvæð...............            4.095
*    Rekstrarniðurstaða A-hluta, neikvæð .................               647
*    Samantekinn rekstur A- og B- hluti ................               2.927
*    Fjármagnsliðir samtals A og B hluti (nettó) .......            39.389
*    Afskriftir A og B hluti ....................................             29.964
*    Eignir .............................................................        676.290
*    Langtímaskuldir og skuldbindingar....................         459.042
*    Skammtímaskuldir og næsta árs afborganir.......         136.946
*    Skuldir og skuldbindingar samtals....................         595.988
*    Eigið fé í árslok 2009 .....................................           80.302
*    Veltufé frá rekstri áætlað ................................           49.179
*    Fjárfestingar varanl. rekstrarfjárm. (nettó) ........             3.900

 

Áætluð rekstrarniðurstaða er skv. framanrituðu jákvæð um 2.927. þús. Eins og sjá má hér að ofan er gert ráð fyrir óverulegum fjárfestingum 2010. Eingöngu er áformað að vinna áfram að endurbyggingu Faktorshúss, enda liggja fyrir upplýsingar um væntanlega fjárveitingu, 3.1 milljón á fjárlögum 2010. Sveitarfélagið mun leggja á móti 3.9 milljónir króna. Heildarframkvæmdafé til ráðstöfunar er því áætlað 7 milljónir. Viðhaldsverkefni á vegum eignasjóðs verða smávægileg að öðru leyti en því að gert er ráð fyrir því að verja 5 milljónum króna til viðhalds og endurbóta á grunnskóla vegna slæms ástands þeirrar fasteignar. Um að ræða fyrsta áfanga endurbóta, klæðningu útveggja, endurnýjun þakkanta og fl.
Sveitarstjórnin áformar að endurskoða framkvæmda- og viðhaldsáætlun í mars 2010. Staðan verður því endurmetin þegar fyrir liggja ýmsar upplýsingar um rekstrarumhverfi sveitarfélaga það ár, ekki sízt hvað varðar Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.  
Sveitarstjórn Djúpavogshrepps lítur svo á, ef frekara svigrúm skapast til framkvæmda og nægjanlegt fjármagn verði til staðar á næsta ári verði áframhaldandi gatnagerð efst á forgangslistanum.
Áætlunin borin undir atkvæði. Samþ. samhlj. Að því búnu var áætlunin undirrituð af sveitarstjórn og sveitarstjóra.

2.    Erindi og bréf.

a)    Jafnréttisstofa, dags 2. desember 2009. Fyrirspurn varðandi jafnréttisáætlun. Sveitarstjóra og oddvita falið að svara erindinu.   
b)    Matvælastofnun, dags. 7. september 2009. Varðar breytingar á lit á eyrnamerkjum vegna breytinga á sauðfjárlínum. Lagt fram til kynningar en jafnframt vísað til LBN.
c)    Bréf Þórarins Lárussonar og sr. Bjarna Guðjónssonar dags. 23. júní 2009. Bréfið barst sveitarfélaginu 10. desember sl.
Sveitarstjórn tekur eingöngu undir þann hluta bréfsins þar sem lagt er til að búskap verði hætt að Stórhóli. Að sama skapi verður ekki látið hjá líða að harma þær kveðnu og hálfkveðnu vísur er bréfritarar láta falla í garð forsvarsmanna sveitarfélagsins sem afskipti hafa haft af búfjárhaldi á Stórhóli á undanförnum árum, m.a. vegna alvarlegra athugasemda eftirlitsaðila. Sveitarstjórn bendir á að fyrir liggja blákaldar staðreyndir um vanrækslu þá sem reynt hefur verið að koma böndum yfir og dómur Héraðsdóms Austurlands 15. desember 2009 staðfestir svo ekki verður um villst. 

d)    ILDI / Sigurborg Kr. Hannesdóttir, dags. desember 2009. Upplýsingar um þjónustu Ráðgjafarfyrirtækisins ILDI. Lagt fram til kynningar.  
e)    Vinnumálastofnun dags. desember 2009. Upplýsingar frá Vinnumarkaðsráði Austurlands varðandi stuðning við atvinnulífið. Eftirtaldar stofnanir bjóða þjónustu við hugsanleg verkefni: Þekkingarnet Austurlands, Þróunarfélag Austurlands, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Markaðsstofa Austurlands, Menningarráð Austurlands, Vinnumálastofnun á Austurlandi. Í bréfinu hvetja Vinnumálastofnun og Vinnumarkaðsráð atvinnurekendur á Austurlandi til að nýta sér stuðning ofangreindra stofnana. Jafnframt er kallað eftir hugmyndum fyrirtækja á Austurlandi um atvinnuskapandi verkefni, vinnustaðanám eða annað sem leitt getur til nýsköpunar og þekkingar uppbyggingar í fjórðungunum. Lagt fram til kynningar.
f)    KPMG, fjárhagslegar upplýsingar vegna „tengdra aðila“. Ódagsett. Í bréfinu kemur fram að ákveðið hafi verið af KPMG við undirbúning að gerð ársreikninga sveitarfélaga fyrir árið 2009 að afla upplýsinga um „tengda aðila“ samkvæmt svohljóðandi skilgreiningu: Almennt eru tengdir aðilar aðal- og varamenn í sveitarstjórn auk æðstu stjórnenda sveitarfélagsins þ.e. sveitarstjóra, sviðsstjóra og fjármálastjóra. Makar þessara aðila, ófjárráða börn og aðrir fjárhagslega háðir einstaklingar falla einnig hér undir, ásamt fyrirtækjum í eigu eða undir stjórn þessara aðila. Eyðublöð vegna upplýsingagjafar höfðu verið send út með fundargögnum. Sveitarstjóri mun taka á móti upplýsingum og koma þeim á framfæri við KPMG, ef einhverjar eru.

3.    Dómur í búfjárhaldsmáli.

Svohljóðandi drög að bókun lögð fram: Þrátt fyrir að náðst hafi fram játning í dómi Héraðsdóms Austurlands í búfjárhaldsmálinu að Stórhól, hefur sveitarstjórn uppi mjög alvarlegar athugasemdir varðandi ótrúlega eftirgjöf ákæruvaldsins í málinu sem skýrist m.a. í að boðin var dómssátt og sektargreiðsla sem eru úr öllum takti við alvarleika brotsins. Sveitarstjórn tekur undir gagnrýni yfirdýralæknisins, Halldórs Runólfssonar og fleiri aðila á saksóknara, að hafa ekki krafist banns við búfjárhaldi að Stórhóli vegna eðlis brotsins. Það er því blákalt mat sveitarstjórnar Djúpavogshrepps að dómur þessi sé til skammar þeim er töldu 80.000 kr. hæfilega refsingu fyrir jafn stórtæka og illa meðferð á búfénaði og fyrir liggur.
Jafnframt furðar sveitarstjórn sig á viðbrögðum forsvarsmanna Bændasamtaka Íslands vegna yfirlýsinga oddvita um aðkomu þeirra að málinu. Borið upp og samþykkt samhljóða.

4.    Skipulags- og byggingarmál.

Undir þessum lið tilkynnti sveitarstjóri að byggingarfulltrúi hefði á grundvelli heimildar til að afgreiða minniháttar mál, veitt heimild til að reisa snyrtiaðstöðu í Hálsaskógi á vegum Skógræktarfélags Djúpavogs. Málið hefur einnig verið kynnt fyrir nefndarmönnum í SBU og verður lagt fyrir á næsta fundi nefndarinnar til staðfestingar.

5.    Fundargerðir.

a)    Landbúnaðarnefnd Djúpavogshrepps 15. desember. Umfjöllun varð um lið 5, fyrirkomulag refa- og minkaveiða. Svohljóðandi drög að bókun borin upp: Meðan ekki liggur fyrir á hvern hátt ríkið mun koma að endurgreiðslum vegna refa- og minkaveiða vill sveitarstjórn halda því opnu að minnka fjármagn til málaflokksins og og áskilur sér rétt til að segja upp núverandi samningum fyrir 1. apríl 2010. Sveitarstjóra falið að segja upp núgildandi samningum um minkaveiðar en jafnframt verður því haldið opnu að auglýsa á nýjan leik eftir veiðimönnum, enda liggi fyrir fjármagn til verkefnisins. Einnig er ákveðið að fella niður greiðslu vegna veiða á hlaupadýrum til annarra en landeiganda, þangað til fyrir liggur hvort og þá hvernig ríkið kemur að fjármögnun veiðanna.  Samþykkt með fjórum atkvæðum. GVG sat hjá.
b)    Hafnarnefnd 21. desember.  Í fundargerðinni kemur m.a. fram að gengið var frá nýrri gjaldskrá Hafnarsjóðs Djúpavogshrepps, sem tekur gildi 1. janúar 2010. Að jafnaði hækka gjaldskrárliðir um 10% en aflagjald verður þó óbreytt, 1,40%. Gjaldskráin í heild verður birt á heimasíðu sveitarfélagsins.  

6.    Skýrsla sveitarstjóra.

a)    Atvinnuástand í Djúpavogshreppi 2010. Sveitarstjóri gerði grein fyrir að hann hefði með skýrslu til Vinnumálastofnunnar lagt lauslegt mat á núverandi atvinnuástand og horfur fyrir árið 2010 í Djúpavogshreppi. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við skýrsluna. Samþykkt samhljóða.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 18:15.
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Bj. Hafþór Guðmundsson, fundarritari.

23.12.2009

15. desember 2009

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps:  Fundargerð  15.12.2009

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps þriðjud. 15. des. 2009 kl. 16:00. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Sigurður Ágúst Jónsson, Guðmundur Valur Gunnarsson, Andrés Skúlason, Albert Jensson og Klara Bjarnadóttir. Einnig sat fundinn Bj. Hafþór Guðmundsson, sveitarstjóri. Andrés stjórnaði fundi.


Dagskrá:

1.    Fjárhagsáætlun 2010, fyrri umræða; fjárhagsleg málefni, málefni stofnana o. fl.

a)    Ákvörðun um útsvarsprósentu 2010. Heimild til hámarksútsvars er 13,28%. Samþykkt samhljóða að nýta hámarksheimild vegna ársins 2010.  
b)    Gjaldskrár 2010 til fyrri umræðu. Fyrir fundinum lá skjal með tillögum forstöðumanna um gjaldskrár og fleira vegna ársins 2010. Eftir umfjöllun var endanlegum frágangi vísað til síðari umræðu.
c)    Eignabreytingar og framkvæmdir 2010. Fyrir fundinum lágu upplýsingar um áformaðar framkvæmdir 2010 eins og þær voru settar fram í 3ja ára áætlun fyrir 2010-2012. Einnig lagði sveitarstjóri fram vinnuskjal vegna ársins 2010. Að lokinni umfjöllun var málinu vísað til síðari umræðu.
d)    Styrkbeiðnir o.fl. v. ársins 2010. Ekki liggur fyrir endanleg samantekt en hún verður tekin fyrir og afgreidd fyrir afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2010.
e)    Útkomuspá vegna ársins 2009. Sveitarstjóri kynnti skjal unnið af honum og Guðlaugi Erlingssyni KPMG með hliðsjón af fyrirl. uppl. í bókhaldi sveitarfélagsins.
f)    Drög að rekstrarútkomu Djúpavogshr. 2010. Sveitarstjóri kynnti fyrirliggjandi gögn.      
g)    Fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps 2010. Fyrri umræða. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum vantar um 13 milljónir króna til að ná endum saman. Áformaður er vinnufundur með forstöðumönnum stofnana milli umræðna í sveitarstjórn. Leitað verður leiða að draga saman í rekstri og farið betur yfir tekjuspá 2010. Að lokinni umfjöllun var samþ. að vísa áætluninni til síðari umræðu 22. des. kl. 17:00.
h)    Undir þessum lið lágu fyrir eftirtalin gögn:
I)    Stofnskrá Ríkarðssafns ehf. Sveitarstjórn samþykkir stofnskrána og felur sveitarstjóra að undirrita hana. Í stjórn safnsins eru frá Djúpavogshreppi: Bj. Hafþór Guðmundsson og Andrés Skúlason. Varamaður Bryndís Reynisdóttir. Aðrir í stjórn eru: Ólöf Ríkarðsdóttir (formaður), Ásdís Ríkarðsdóttir og Már Guðlaugsson. Varamaður þeirra er Þorsteinn Pétursson.  
II)    Heimild til lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Svohljóðandi bókun gerð: Sveitarstjórn Djúpavogshrepps samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf. að fjárhæð 47.000.000 kr.  til 15 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 3. mgr. 73. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Er lánið tekið til að fjármagna eldri framkvæmdir við gatnagerð og fleira sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er Birni Hafþór Guðmundssyni, kt. 160147-3859, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Djúpavogshrepps að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga ohf. sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari.
III)    Opnunarfundargerð v. tilboða í tryggingapakka Djúpavogshr. frá 1. des.´09. Óskað var tilboða frá Sjóvá og VÍS og var tilboðið frá Sjóvá hagstæðara. (Andrés Skúlason vék af fundi undir þessum lið). Samþykkt samhljóða að taka tilboðinu frá Sjóvá til næstu fimm ára.
IV)    Bréf Varasjóðs Húsnæðismála dags. 9. des. 2009. Í bréfinu kemur fram að fjármagn það sem Varasjóðurinn hefur haft til ráðstöfunar til að greiða í söluframlag vegna félagslegra íbúða er uppurið. Því falli frekari framlög niður verði samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga ekki framlengt.
V)    Bréf Landgræðslu ríksins (samstarfsverkefnið Bændur græða landið dags. 4. des. 2009). Fyrir fundinum lágu upplýsingar um þáttt. úr Djúpavogshreppi í verkefninu. Óskað hefur verið skýringa frá Landgræðslunni á ákveðnum atriðum. Þar sem þær hafa ekki borist var afgreiðslu vísað til síðari umræðu um FJ-2010.
VI)    Fundargerð aðalf. fulltrúaráðs Héraðskjalasafns Austurlands, 26. nóv. 2009. Lögð fram til kynningar. Vísað til FJ-2010.
VII)    Fundur stjórnar Brunavarna á Austurl. 23. 11. 2009 ásamt fjárhagsáætlun f. 2010 með yfirliti yfir kostnaðarskiptingu milli sveitarfélaga. Vísað til FJ-2010.
VIII)    Erindi Eðvalds S. Ragnarssonar varðandi „Ólafshjáleigu“. Í munnlegu erindi E.S.R. sbr. áður afhent gögn kemur fram að verðhugmyndir tilboðgjafa hafi lækkað vegna breytinga á landsstærð m.v. upphaflega auglýsingu. Eðvald sat fundinn undir þessum lið og skýrði ýmis atriði. Ákveðið að skoða málið frekar og afgr. erindið eigi síðar en í lok des. (Hér vék Eðvald af fundi)

2.    Erindi og bréf.

a)    Heilbrigðisráðuneytið dags. 16. nóv. 2009. Um er að ræða afrit varbréfs til Mýflugs h.f. varðandi þjónustu á flugvöllum fyrir sjúkraflug. Lagt fram til kynningar.
b)    UMFÍ dags. 10. nóv. 2009. Varðar áskorun til sveitarfélaga að styðja dyggilega við íþrótta – og æskulýðsstarf. Einnig er fagnað uppb. á íþróttamannvirkjum um allt land og hvatt til markviss viðhalds og fegrunar á umhverfi þeirra. Lagt fram til kynningar.
c)    SART (samtöku atvinnurekanda í raf – og tölvuiðnaði) dags. 18. nóv. 2009. Varðar rafmagnsöryggi og þjónustu rafverktaka. Lagt fram til kynningar.
d)    Samband ísl. sveitarfélaga. Dags. 30. nóv. 2009. Varðar tilfærslu á þjónustu við fatlaða frá ríkis til sveitarfélaga. Lagt fram til kynningar.
e)    Nefndarsvið Alþingis dags. 2. des. 2009. Ósk um umsögn um mál nr. 15 á 138. löggjafarþingi, frumvar til laga um breytingar á sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998. Varðar fjölda fulltrúa í sveitarstjórnum. Sveitarstjórn Djúpavogshrepps kýs að gefa ekki umsögn og vísar eftir atvikum til umsagnar Sambands Ísl. Sveitarfélaga.
f)    Jafnréttistofa dags. 2. desember 2009. Varðar jafnréttisáætlun. Afgreiðslu frestað.
g)    Mennta- og menningarmálaráðuneyti dags. 24. nóv. 2009. Varðar könnun um innleiðingu laga um leik – og grunnskóla. Fyrir liggja svör frá skólastjóra grunnskóla Djúpavogs og fram kemur að málið hefur verið til umfjöllunar í skólanefnd . Sveitarstjóra falið að óska eftir viðbótarfresti til að afgr. erindið í samráði við SKN.  
h)    ALTA, 26. nóv. 2009. Kynning á þjónustu ráðgjafarst. ALTA. Lagt fram til kynn.
i)    Brunavarnir á Austurlandi dags. 4. nóv. 2009 Brunavarnaáætlun. Lagt fram til kynn.
j)    Þórarinn Lárusson og sr. Bjarni Guðjónsson, dags. 23. júlí 2009 (mótt. 10. des.). Erindi barst óundirritað í tölvupósti. Vísað til næsta fundar.

3.    Fundargerðir

a)    Hafnarnefnd dags. 14. des. 2009. Halda átti fund í hafnarnefnd 14. des. en vegna forfalla formanns var fundi frestað fram til mánudagsins 21. desember.
b)    Héraðsskjalasafn Austurl. dags. 26. nóv. 2009 kl. 13:00. Lögð fram til kynningar.
c)    Héraðsskjalasafn Austurl. dags. 26. nóv. 2009  kl. 17:40. Lögð fram til kynningar.

4.    Skýrsla sveitarstjóra

a)    Öxi. Sveitarstjóri kynnti ákv. um opnun vegarins yfir Öxi, laugard. 12. des. Var hún framkvæmd á kostnað sveitarfélagsins með samþykki Vegagerðarinnar. Kostnaður var óverulegur.
b)    Fundur ráðherra sveitarstjórnarmála á EGS. 14. des. Andrés Skúlason, sem sæti á í starfshóp vegna áforma um að Austurland verði gert að einu sveitarfélagi sat fundinn og gerði fundarmönnum grein fyrir helstu atriðum er þar koma fram.  

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 18:30.

Fundargerðin, sem færð var í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.

Bj. Hafþór Guðmundsson, fundarritari.

22.12.2009

26. nóvember 2009

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps:  Fundargerð  26.11. 2009

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps fimmtud. 26. nóv. 2009 kl. 16:00. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Albert Jensson, Andrés Skúlason, Klara Bjarnadóttir og Sigurður Ágúst Jónsson. Einnig sat fundinn Bj. Hafþór Guðmundsson, sveitarstjóri. Andrés stjórnaði fundi.

Dagskrá:

1.    Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008 – 2020:

a)    Fyrir fundinum lá tillaga að greinargerð sveitarstjórnar sbr. 9. gr. laga nr. 205/2006 um umhverfismat áætlana. Gerði oddviti grein fyrir málinu. Að því búnu var fyrirliggjandi greinargerð borin undir atkvæði. Samþykkt samhljóða.
b)    Síðan lagði oddviti til að greinargerð sveitarstjórnar  yrði felld inn í greinargerð Aðalskipulags Djúpavogshrepps 2008 - 2020 dags. 3.9.2009 undir kafla 4.10.
Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.


Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 16:30.

Fundargerðin, sem færð var í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.

Bj. Hafþór Guðmundsson, fundarritari.

02.12.2009