Djúpivogur
A A

15. desember 2010

15. desember 2010

15. desember 2010

skrifaði 16.12.2010 - 17:12

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps:  Fundargerð  15. 12. 2010

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps miðvikudaginn. 15. des. 2010 kl. 17:00. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Andrés Skúlason, Bryndís Reynisdóttir, Albert Jensson, Sóley Birgisdóttir og  Þórdís Sigurðardóttir. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri. Andrés stjórnaði fundi.


Dagskrá:

1.    Fjárhagsáætlun 2011; fjárhagsleg málefni, málefni stofnana o. fl.

a)    Gjaldskrár 2011.  Fyrirliggjandi tillögur bornar upp og samþykktar samhljóða.
Vegna fasteignagjaldaálagningar 2011 gilda eftirtaldar ákvarðanir:
I.    Fasteignaskattur A                 0,625%    
II.    Fasteignaskattur B                1,32%
III.    Fasteignaskattur C                1,65%
IV.    Holræsagjald A                    0,25%
V.    Holræsagjald B                    0,25%
VI.    Holræsagj. dreifbýli                7.500 kr.
VII.    Vatnsgjald A                    0,35%
VIII.    Vatnsgjald B                    0,35%
IX.    Aukavatnskattur                 32,63 kr./ m³.
X.    Sorphirðugjald                    12.500 kr. pr. íbúð
XI.    Sorpeyðingargjald                12.500 kr. pr. íbúð
XII.    Lóðaleiga                         1 % (af fasteignamati lóðar)
XIII.    Fjöldi gjalddaga                    6  

Gjaldskrárákvarðanir í heild liggja fyrir í skjali, sem undirritað var á fundinum og birt verður á heimasíðu sveitarfélagsins.
    
b)    Reglur um afslátt á fasteignagjöldum til elli- og örorkulífeyrisþegan árið 2011. Reglurnar staðfestar og undirritaðar. Þær verða sendar til kynningar samhliða tilkynningu um álagningu fasteignagjalda og munu auk þess verða aðgengnilegar á heimasíðu sveitarfélagsins.
c)    Eignabreytingar og framkvæmdir 2010. Fyrirliggjandi skjal borið undir atkvæði. Það samþ. samhljóða og undirritað á fundinum.
d)    Viðhaldsáætlun eignasjóðs og stofnana lögð fram og samþ. samhljóða.
e)    Erindi um styrki o.fl. til afgreiðslu. Fyrirliggjandi skjal borið upp, lið fyrir lið. Það síðan undirritað af sveitarstjórn.
f)    Fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps 2011. Síðari umræða. Fyrirliggjandi gögn kynnt. Helztu niðurstöðutölur eru (þús. kr.):    
*    Skatttekjur A-hluta .........................................            158.917
*    Fjármagnsgjöld aðalsjóðs....................................                           12.441
*    Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs, jákvæð...............                          1.875
*    Rekstrarniðurstaða A-hluta, jákvæð .................                  10.825
*    Samantekinn rekstur A- og B- hluti ................                 30.492
*    Fjármagnsliðir samtals A og B hluti (nettó) .......               31.077
*    Afskriftir A og B hluti ....................................               24.532
*    Eignir .............................................................             632.730
*    Langtímaskuldir og skuldbindingar....................             374.549
*    Skammtímaskuldir og næsta árs afborganir.......             127.436
*    Skuldir og skuldbindingar samtals....................             501.985
*    Eigið fé í árslok 2011 .....................................               130.745
*    Veltufé frá rekstri áætlað ................................           54.916
*    Fjárfestingar varanl. rekstrarfjárm. (nettó) ........             0

Áætluð rekstrarniðurstaða A- og B- hluta er skv. framanrituðu jákvæð um 30.492. þús. Eins og sjá má hér að ofan er ekki gert ráð fyrir neinum verulegum fjárfestingum árið 2011. Eingöngu er áformað að vinna áfram að endurbyggingu Faktorshúss verði fjárveiting til þess á fjárlögum 2011. Sveitarfélagið mun leggja á móti sömu fjárhæð, áætlað 3 millj. kr. Heildarframkvæmdafé til ráðstöfunar er því áætlað 6 milljónir. Viðhaldsverkefni á vegum eignasjóðs verða smávægileg að öðru leyti.
Sveitarstjórn Djúpavogshrepps mun í því erfiða árferði sem nú er að merkja almennt hjá  sveitarfélögum í landinu stefna á að  vinna áfram að hagræðingaraðgerðum án þess að komi til skerðingar á grunnþjónustu á svæðinu, það er forgangsmál.  Leitast verður jafnhliða við að draga úr skuldsetningu og fjármagnskostnaði sem því fylgir.  
Í ljósi þess að sveitarfélagið hefur staðið í mjög viðamiklum framkvæmdum á síðustu árum til mikilla hagsbóta fyrir íbúana, liggur jafnframt fyrir að framkvæmdir á næsta ári verða í lágmarki þar sem stærri verkefni verða ekki fjármögnuð nema með lántökum. Sveitarstjórnin áformar hinsvegar að endurskoða framkvæmda- og viðhaldsáætlun í maí 2011 ef fjarhagslegt svigrúm skapast til framkvæmda.  
Forgangsmál í framkvæmdum eru áframhaldandi gatnagerð og viðhaldsaðgerðir á grunnskóla Djúpavogshrepps.
    
Áætlunin borin undir atkvæði. samþ. samhlj. Að því búnu var áætlunin undirrituð af sveitarstjórn og sveitarstjóra.

2.    Skólaskrifstofa Austurlands og málefni fatlaðra.

a)    Sveitarstjóri  kynnti nýtt samkomulag um Skólaskrifstofu Austurlands og samning   um þjónustusvæði Austurlands um málefni fatlaðra og samþykktir vegna sameiginlegrar félagsmálanefndar. Stefnt er að undirritun nýs samnings fyrir áramót þegar yfirfærsla á málefnum fatlaðra færist yfir til sveitarfélaganna.  Sveitarstjóra veitt umboð  til að ganga frá samningnum og undirrita f.h. sveitarstjórnar. Frekari umfjöllun á samningi um sameiginlega félagsmálanefnd frestað.

3.    Erindi og bréf.

a)    Markaðsstofa Austurlands, dags. 30. nóvember 2010.  Markaðsstofan fer þess á leit að sveitarfélög á Austurlandi geri nýjan tveggja ára samning við markaðsstofuna.  Nýr samningur lagður fram til kynningar og sveitarstjóra veitt umboð til að samþykkja og undirrita f.h. sveitarstjórnar.

4.    Fundargerðir.

a)    Stjórn Skólaskrifstofu Austurlands 10. nóvember 2010.  Á fundinum var farið yfir drög að nýjum samningi um Skólaskrifstofu Austurlands og fjárhagsáætlun fyrir 2011.
b)    Samtök sveitarfélaga á köldum svæðum 1. desember 2010.  Á fundinum var farið yfir fundi með iðnaðarráðuneytinu og minnisblað um niðurgreiðslur.  Einnig um endurgreiðslu virðisaukaskatts á húshitunarkostnaði, hækkun raforkuverðs, endurskoðun raforkulaga og mögulega eflingu á starfsemi SSKS.
c)    Fundargerð skólanefndar DPV. 06.12.2010. Fundargerð og ný skólastefna Djúpavogshrepps lagðar fram og samþykktar samhljóða.  Sveitarstjórn fagnar jafnframt því metnaðarfulla starfi sem liggur að baki skólastefnunni.

5.    Skýrsla sveitarstjóra.

a)    Atvinnumál
b)    Búfjárhald


Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 17:30.

Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Gauti Jóhannesson, fundarritari.