Djúpivogur
A A

Informacje o Covid-19 w j zyku polskim - Information on Covid-19 in English

Informacje o Covid-19 w j zyku polskim - Information on Covid-19 in English

Informacje o Covid-19 w j zyku polskim - Information on Covid-19 in English

Ólafur Björnsson skrifaði 23.03.2020 - 16:03

Informacje o Covid-19 w j zyku polskim

Zach camy Was do szukania oficjalnych i wiarygodnych informacji na temat epidemii Covid-19.

Covid.is
Witryna covid.is prowadzona przez Islandzki Departament Zdrowia oraz Departament Ochrony Ludno ci i Zarz dzania Kryzysowego, oferuje stale aktualizowane informacje i zasady na temat:
• Reakcji Islandii na Covid
• Jak unikn zaka enia
• Grupy ryzyka
• Co zrobi, je li podejrzewasz,
e jeste zara ony
• Izolacja i kwarantanna
• Z kim si skontaktowa, je li potrzebujesz
pomocy
• …i wi cej

Covid infolini
Lokalna słu ba zdrowia uruchomiła specjaln infolini w celu mo liwo ci uzyskania informacji i porad dotycz cych Covid-19. Informacje dost pne s w j zyku islandzkim i angielskim w godzinach 8:30-12:00 i 12:30-15:30, od poniedziałku do pi tku: 470-3066.

-----

Information on Covid-19 in English

We urge everyone to use official, reliable information about the Covid-19 epidemic.

Covid.is
The Icelandic Directorate of Health, the Department of Civil Protection and Emergency Management offer constantly updated information and rules at covid.is, where you can easily find out all of the following:
• Iceland’s response to Covid
• How to avoid infection
• Groups at risk
• What to do if you think you are infected
• Isolation and quarantine
• Who to contact if you are in need of further
assistance
• ...and more

Local Covid Hotline
Your regional health care service, the Health Institution of East Iceland, has opened a special hotline for Covid-19 information and counselling. This service is available in both Icelandic and English and is open 8:30-12:00 and 12:30-15:30, Monday to Friday: 470-3066.